วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ช่องทางส่งข่าว

npslogo001png

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน    

                    สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ครูมีคุณภาพด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

พันธกิจ

    1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม

          2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานชาติ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

          3. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

          4. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

          5. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์

ภูมิใจ ในความสำเร็จ
ภูมิใจ ในความสำเร็จ
มุ่งสู่อนาคตที่สดใส
มุ่งสู่อนาคตที่สดใส

Solverwp- WordPress Theme and Plugin