ฝ่ายบริการ

ช่องทางส่งข่าว

บุคลากรฝ่ายบริการ

นายพินิจ จริตรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นางสาวทักษิญา เทพมณี
ประชาสัมพันธ
นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยนิจ
นายคำสอน เงาศรี
พนักงานบริการ
นายวงศพัทธ์ สมภาวะ
พนักงานบริการ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin