เกี่ยวกับเรา

ช่องทางส่งข่าว

npsschool
ประวัติโรงเรียน
                       โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์   ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 8  ตำบลหนองหว้า  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม ตำบลเสียว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เป็นสาขาฯ ซึ่งขณะนั้น นายสุรศักดิ์ ดวงแก้ว อาจารย์ใหญ่ได้แต่งตั้งให้นายสมพงษ์ จำปาเรือง อาจารย์ 1 ระดับ 5 เป็นผู้ดูแลสาขา มีนักเรียนระดับชั้น ม.1 รุ่นแรก 61 คน และมีครูจากโรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม (ปัจจุบัน คือโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา) มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งขณะนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากสภาตำบลฯ โดยมีนายสุวรรณ  เชื่อทอง กำนันตำบลหนองหว้า ให้ใช้ศูนย์เยาวชนบ้านเพ็กเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2535 ได้ย้ายไปทำการเรียนการสอนอยู่ที่สาธารณประโยชน์หนองบาก เขตบ้านเพ็กน้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   และสภาตำบลหนองหว้า  มีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน มีพื้นที่ 36 ไร่    อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียนชั้วคราวมุงด้วยหญ้าคาขนาด 2 ห้องเรียนระยะห่างจากโรงเรียนแม่ประมาณ 16 กิโลเมตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2535 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาขาบ้านเสียววิทยาคม เป็นโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สาขา บ้านเพ็ก
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ ชื่อว่า “โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์” ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ก  ข  ค และอาคารประกอบรวมทั้งค่าปรับปรุงบริเวณด้วยงบประมาณจำนวน 11,164,000 มีนายสมพงษ์ จำปาเรืองเป็นครูใหญ่ในขณะนั้น
ปีพุทธศักราช 2550 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ ได้ถ่ายโอนภาระกิจการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดย สพท.ศก.เขต 4 ได้ทำพิธีมอบภาระกิจการจัดการศึกษาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สพท.ศก.เขต 4 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิการยน 2550
ปัจจุบัน มีนายเทวินทร์  โตไทยะ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี
มีคุณธรรม
เป็นผู้นำสังคม

ปรัชญาของโรงเรียน

ทันโต  เสสโฐ  มนุสเสสุ

“ ผู้ฝึกตนได้ เป็นผู้ประเสริฐสุด ในหมู่มนุษย์ “

 

สีประจำโรงเรียน

“  น้ำเงิน – ขาว ”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ต้นหว้า”

Solverwp- WordPress Theme and Plugin