คณะกรรมการสถานศึกษา

ช่องทางส่งข่าว

nps2537

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

นายกุศล นามแดงผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
นายพล สมภาวะผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
นางสาวยุพิน หงษ์ทองผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
นายพินิต จริตรัมย์ผู้แทนครูกรรมการ
นายรพีพงษ์ ทองสลับผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
นายทองสาย กิ่งแก้วผู้แทน อปท.กรรมการ
นางธันยพร ทุมสิงห์ผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
พระครูสุตวราทรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
นายเทวินทร์ โตไทยะผู้อำนวยการกรรมการและเลขานุการ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin