ทำเนียบผู้บริหาร

ช่องทางส่งข่าว

npsschool

ชื่อ สกุลระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
นายสมพงษ์ จำปาเรือง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2534– กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546
นายนิพนธ์ บุญตากุมภาพันธ์ 2546– พฤศจิกายน 2546
นายกมล สาลีวงศ์ ธันวาคม 2546– เมษายน 2552
นายสมบูรณ์ แก้วกันหา พฤษภาคม 2552- ตุลาคม 2553
นายชัยวัฒน์ พันธโคตร์ตุลาคม 2553 – 2556
นายศรีสำราญ ประทุมเวียง ตุลาคม 2556– 2558
นายก่อพงศ์ พรหมทากุมภาพันธ์ 2559 – 2561
นายธนาชัย ไชยสัตย์เมษายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2565
นายเทวินทร์ โตไทยะนายเทวินทร์ โตไทยะมีนาคม 2565 - ปัจจุบัน

Solverwp- WordPress Theme and Plugin