มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 29 ส.ค.2566   นายเทวินทร์ โตไทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาตามโครงการเงินทุนเสมอภาคจากกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา(กสศ.) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566
                          วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566 ณ หอประชุมชมพุกาญจน์ โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ เทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรักความเมตตาและปรารถนาดี โดยมีนายเทวินทร์ โตไทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เป็นประธานพิธีครั้งนี้
“เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี
พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ “
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะศึกษานิเทศก์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2566

                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็ก ได้ส่ง อสม. เข้ามาทำการฉีดพ่นยาเพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ในบริเวณโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ในนามคณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้…

 

               วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ นำโดยนายเทวินทร์ โตไทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสิทธานต์ บุดดีเสาร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมชมพุกาญจน์ โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ สร้างเครือข่ายระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีการมอบทุนการศึกษา นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
#ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

               เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายเทวินทร์ โตไทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสิทธานต์ บุดดีเสาร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

                      วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นายเทวินทร์ โตไทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ พร้อมด้วย นายสิทธานต์ บุดดีเสาร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากร จัดกิจกรรม
“พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ”  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชมพุกาญจน์ โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์
🌸🌸🌸Congratulations🌸🌸🌸🌸🌸🌸
***ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา มา ณ โอกาสนี้***🎉🎉🎉
⏩เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดย..ท่านวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กรุณามอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ การใช้นวัตกรรมโรงเรียนสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ท่านผู้บริหารฯเข้านิเทศ เยี่ยมชม ให้กำลังใจโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กิจกรรม ได้แก่ ⏩ช่วงเช้านิเทศชั้นเรียน ⏩ข่วงบ่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ⏩สะท้อนผล และถอดบทเรียนการนิเทศ  ซึ่งการนิเทศวันนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศทุกท่าน…..

 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์
อบจ.ศรีสะเกษ

        ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2566    

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบ ปพ.1
2. ใบ ปพ.7 หรือหนังสือรับรอง
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และ ผู้ปกครอง
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว  2 รูป

ตั้งแต่วันที่ 10  มีนาคม  2566 – วันที่ 15 มีนาคม 2566 

สถานที่รับสมัคร โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ 

<<<สมัครออนไลน์ กดที่นี่>>>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ชั้น ม. 1  <<กดที่นี่>>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ชั้น ม. 4 <<กดที่นี่>>

 

 

 

 

 

 

ฟรี ….เสื้อกีฬา และ เสื้อโปโล

หนองหว้าเกมส์ 65

กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ในนาม “หนองหว้าเกมส์65” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และสมรรถนะทางด้านกีฬา รวมทั้งเพื่อเป็นการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน แบบสภาพจริง…

Scroll to Top

Solverwp- WordPress Theme and Plugin